top of page
hullám nagy mályva.png

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Játssz Velünk és nyerj!

 

1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék szervezője a Mischler Cukrászda (székhely: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 36., adószám: 13539874-2-02) (továbbiakban: “szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

 

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Mischler Cakes Kézműves Cukrászműhely weboldalán, a www.mischlercukraszda.hu  weboldalon.

 

2. Részvételi szabályzat

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A promóciós játék ideje

A promóciós játék időtartama:

2024 03.18. (poszt közzétételétől) - 2024.03.26 (Kedd) 10.00

Sorsolás időpontja:

2024.03.26 (Kedd) 12.00

Eredményhirdetés:

A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül

4. A promóciós játék nyereményei

A nyereményjátékban összesen 1 fő kerül kisorsolásra, akinek a nyereménye egy általa választott húsvéti vagy mindenmentes sütemény válogatás a Mischler cukrászda húsvéti kínálatából. 

A nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható!

 

5. A játék menete:

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a promóciós játékban és jogosult legyen a nyereményre a Mischler Cukrászda INSTAGRAM  oldalán közzétett bejegyzésben leírtaknak megfelelően kell, hogy eljárjon. A Játékosoknak a nyereményjáték INSTAGRAMposztját kell likeolnia, majd kommentben jelölni legalább 1 barátjukat és megjelölni, hogy melyik süteményválogatást szeretnék megnyerni.

7. Nyertesek jogai, kötelezettségei

A promóciós játék során a Játékosok között a 4. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra.

Egy játékos csak egyszer nyerhet.

A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.

A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

A nyertesek kiválasztását gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: www.wask.co

A nyertes nevét a Szervező instagram oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

  • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;

  • ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;

  • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

  • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

  • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

  • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti – adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg

 

8. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel instagram felületén, üzenetben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremények átvételének részleteit. Amennyiben a nyertesekkel nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a nyertesek nem jogosultak a nyereményre. A nyertesek személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyerteseket személyazonosságának igazolására. Amennyiben a nyertesek nem az értesítő üzenetben foglaltaknak megfelelően járnak el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

 

9. Nyeremények átvétele

A nyeremény beváltásának részleteit a nyertessel üzenetben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény felhasználása meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

10. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

11. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

12. Vegyes rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook, Instagram weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A játék során az MM Catering Kft. általános adatkezelési szabályai érvényesek!
Adatkezelési tájékoztató! >>>

Ezt a promóciós játékot a Facebook és Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook and Instagram.

 

MM Catering Kft.

2024. március 18.

bottom of page