top of page

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

hulla%25CC%2581m%2520nagy%2520zo%25CC%25

A MM-CATERING KFT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT MISCHLER CAKES ONLINE SÜTI SHOP

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA


 

​Alapfogalmak 

Eladó: MM-CATERING Kft., mint a www.mischlercakes.hu weboldalon megvaásárlásra kívánt termékek értékesítője, eladója.

Vevő: MM-CATERING Kft. által üzemeltetett www.mischlercakes.hu weboldalon leadott rendelés alapján a cukrászati termék, vagy egyéb kiegészítő vevője.

Weboldal: MM-CATERING Kft. által üzemeltetett www.mischlercakes.hu elérési cím alatt található weboldal.

Onlinebolt: A Eladó által üzemeltetett online értékesítési platform (www.mischlercakes.hu weboldalon működő online bolt)

Termék(ek): A Weboldalon található cukrászati termékek és kiegészítők.

Irányadó jogszabályok: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet)


Üzemeltetői (Eladói) adatok ismertetése

Név: MM-CATERING Kft.

Székhely: 7625 Pécs, Dr. Majorossy I. u. 36.

Adóigazgatási szám: 13539874-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-070214

E-mail elérhetőség: info@mischlercakes.hu 

Telefon: H-V: +36 20 322 0042

Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya

A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között cukrászati termék elkészítésére létrejött megbízási jogviszonyra, egyéb kiegészítő Termékek adásvételére, illetve házhozszállítás esetén árufuvarozási jogviszonyra terjed ki. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.

A Vevő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett online bolt a Vevő által a Weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Vevő által megrendelt típusú és mennyiségű cukrászati termék elkészítését. Az Eladó a Weboldalon egyéb kiegészítőket is felkínál megvételre a Vevőnek.

A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése, a szerződés létrejötte

  • Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Vevő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.

  • Az Eladó és a Vevő között a szerződés a Weboldalon a "kosárba", "fizetés" gombok, és a regisztrált felhasználóként történő bejelentkezést követően a "megrendelem" gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Vevő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.

  • A Vevő az online felületen a regisztráció elvégzése után tudja a Termékeket megrendelni, majd bankkártyával vagy banki átutalással tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni. A rendelés elküldésével Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

  • Az online bolton (webshopon) keresztül elküldött megrendelés Interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül. 

  • A Vevő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével. Eladó a megrendelésről automatikus visszaigazolást küld, mely tartalmazza a megrendelés azonosító számát, a Vevő adatait, a megrendelt termékeket tételes felsorolásban, a rendelés összértékét, a választott fizetési és átvételi módot, adott esetben a megrendeléshez fűzött vevői megjegyzést vagy a szállítási feltételeket. 

  • Amennyiben a Vevő által megvásárolni kívánt Termék az Eladó saját készletéből beszerezhető vagy elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti. 

  • Ha az Eladó saját készletéből beszerezni vagy elkészíteni a Vevő által megvásárolni kívánt Terméket nem tudja, tehát a megrendelést nem tudja teljesíteni, abban az esetben a teljesítés lehetetlenülése a szerződés megszünteti. Eladó erről a Vevőt elektronikus levélben haladéktalanul értesíti, az előre teljesített ellenszolgáltatás összegét pedig legkésőbb 14 napon belül visszautalja. 

  • Eladó vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a készletinformációinak aktualizálása érdekében, azonban, ha a megrendelés időpontjában az Eladón kívül álló és előre nem látható okból (pl. beszállítói késedelem vagy lehetetlenült teljesítés) a teljesítés lehetetlenné válna, a lehetetlenülés nem róható fel Eladónak és annak beállta nem alkalmas a Vevő megtévesztésére, mivel Eladó ajánlata megtételekor a legjobb tudomása szerint járt el. 

  • Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Vevő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.

  • Az online megrendelés során kizárólag az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani. Extra/egyedi kérések egyedi ajánlat alapján az online megrendelés keretein kívül teljesíthetők. Ehhez kapcsolódóan reklamációt Eladónak nem áll módjában elfogadni.

  • Az online megrendelés "Megjegyzés" rovatában a teljesítéshez kapcsolódó egyéb információk megjelölésére van lehetőség (pl. a választott gyümölcsfajta megnevezése vagy kiszállítás/átvétel kért időpontja). 

  • A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 forintos ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az akció keretében meghirdetett ajándéktermékeket.

 

Az árajánlat és a szolgáltatás díja

  • A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.

  • Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó hozzászámítja házhozszállítási szolgáltatás Weboldalon feltüntetett költségét, mely Pécsen belül 1.000 Ft (azaz ezer forint), Kozármisleny, Keszü, Nagykozár és Pellérd településekre 1500 Ft (azaz ezerötszáz forint), minden további helyszínre 70,-/km szállítási díjat számítunk fel székhelyünktől a kiszállítási címig oda-vissza útra számítva.

 

Az elállás joga

  • A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Vevő nem kérheti a megrendelés módosítását. 

  • Vevő megrendelés elküldését követően a Vevő a Kormányrendelet 29. § c) és d) pontja alapján a szerződéstől való elállásra cukrászati termék vonatkozásában nem jogosult.

  • Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Kormányrendelet 20.§ (1) bekezdés alapján a megrendelés elküldését követő 14 napon belül Vevőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Vevő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.

  • A Vevő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag - minimum 48 órával - a Termék(ek) átvételét megelőzően gyakorolhatja. Amennyiben Vevő 48 órán belül áll el a megrendeléstől, 50%-os díj visszatérítésre jogosult. Amennyiben Vevő 24 órán belül áll el a megrendeléstől, díj visszatérítésre nem jogosult. 

  • Visszatérítés esetén Eladó a visszatérítendő összeget az elállás elektronikus úton történő jelzésétől vagy a Kormányrendelet 2. számú mellékletének kézhezvételétől számított legfeljebb 14 napon visszautalja Vevő bankszámlaszámára. Eltérő fizetési mód alkalmazására a Vevő kifejezett kérése esetén kerülhet sor, azonban ez a Vevő számára többletköltséggel nem járhat.

 

Teljesítés és fizetés
 

  • A megrendelt Terméket a Vevő az Eladó Weboldalon kiválasztott értékesítési helyén veszi át vagy házhozszállítást kérhet. 

  • A megrendelt Termék ellenértékét előre utalással, bankkártyás vagy online fizetéssel (Wirecard, PayPal) egyenlíti ki.

  • Amennyiben az online fizetés vagy előre utalás meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelést automatikusan törli.

  • A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Vevő személyes átvétel esetében az átvételkor kapja meg. 

 

Minőségi kifogás és szavatosság
 

  • Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre

  • A Vevő kötelezettsége a Termék(ek)et a kézbesítéskor a futár jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.

  • Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Vevő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Vevő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételét követő nap 24:00 óráig jelezheti az Eladónak.

  • A kifogásolt termék minőségi vizsgálatának lefolytatása érdekében a terméket a megadott szavatossági időn belül vissza kell juttatnia Vevőnek Eladó értékesítési pontjára vagy cukrászüzemébe. A visszaküldés esetleges díja Vevőt terheli.

  • Ha a megrendelt Termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli.

  • Amennyiben az Eladó a hibás Terméket azonos Termékre kicserélni nem tudja, úgy a Vevő választásától függően az Eladó a megrendelt Terméket másik Termékkel helyettesítheti, Vevőt utólag kárpótolhatja vagy a vételárat a Vevő részére visszatérítheti.

  • Az cukrászati termék a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól (illusztrációtól) a kialakítás és díszítés vonatkozásában kisebb eltéréseket mutathatnak (pl. gyümölcsös torták esetén szezonális gyümölcsök alkalmazása), amely eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.

  • Az Eladó kifejezetten tájékoztatja a Vevőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

  • Az Eladó az egyes cukrászati termékek termékleírásánál tájékoztatja  Vevőt, hogy az cukrászati termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmaznak-e!

 

Kártérítési felelősség
 

  • Az Eladó kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből és szállításából eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősség-kizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.

  • Az Eladó kizárja felelősségét a tortához rendelt kiegészítő Termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ezen esetekben a Vevő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti.

 

Az cukrászati termékek eltarthatósága
 

  • Az cukrászati termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Vevő kötelezettsége.

  • Hűtött tárolás mellett (+4°C) az cukrászati termékek az átvételt követő 36, 48, illetve 72 óráig biztonságosan eltarthatók, hozzáadott tartósítószert nem tartalmaznak (ez az adat az cukrászati termék típusától függően eltérő, a Termék részletes leírásánál megtalálja az odavonatkozó eltarthatósági időtartamot).

 

Adatvédelem
 

  • Az Eladó Vevőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja. Kivételt képez ez alól, ha ahhoz a Vevő felhasználói fiókja létrehozásakor, vagy később ehhez előzetesen, kifejezetten, egyértelműen és önkéntesen hozzájárul. 

  • Vevőnek lehetősége van az oldal hírlevelére való feliratkozásra.

  • Vevő az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez esetben Eladó a Vevő részére több hírlevelet, reklám anyagot nem küld, adatait a feliratkozott felhasználók adatai közül haladéktalanul törli.

 

Záró rendelkezések

  • A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  • A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Vevő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

bottom of page