top of page
hullám nagy mályva.png

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI és adatvédelmi tájékoztató

 

2018. május. 25-től Európa-szerte az adatvédelem terén az egységes általános adatvédelmi rendelet (ÁAR) előírásai vannak érvényben. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban az MM-CATERING Kft. („MM-CATERING Kft.“ és/vagy „mi“ és/vagy „adatkezelő“) által végzett személyes adatok általános adatvédelmi rendeletnek és az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezeléséről tájékoztatjuk.

A www.mischlercakes.hu címen elérhető szolgáltatásnak az adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek a hivatkozott honlapon folyamatosan elérhetőek.

 

A MM-CATERING Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.02-09-070214, székhely: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 36.) a továbbiakban, mint adatkezelő, vagy társaság magára nézve kötelezőnek ismeri el a nyilatkozat tartalmát, de fenntartja magának a jogot a nyilatkozat megváltoztatására, feltéve, hogy a változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 1. Az adatkezelő neve és elérhetősége

 

 • cégnév: MM-CATERING Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság

 • székhely: 7625 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 36.

 • cégjegyzékszám: 02-09-070214

 • adószám: 13539874-2-02

 • elektronikus elérhetőség: hello@mischlercakes.hu 

 • telefonos elérhetőség: +36 20 322 0042

 • honlap: www.mischlercakes.hu 

 

 1. Adatkezelési alapelvek:

2.1 Személyes adat akkor kezelhető, ha

a)    ahhoz az érintett hozzájárul (önkéntes), vagy

b)    azt törvény vagy annak felhatalmazása alapján helyi önkormányzati rendelet közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező).

2.2 A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

2.3 Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, meghatározott jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet.

2.4 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető csak. Önkéntességi személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

2.5 Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

2.6 Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

2.7 A kezelt személyes adatok

a)    felvétele és kezelésük legyen tisztességes és törvényes;

b)    pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek legyenek;

c)    tárolásának módja legyen alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2.8 Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

 1. Adatkezelő az adatfeldolgozás során adatfeldolgozót is igénybe vesz.

Adatfeldolgozó adatai: Global Profi Team Kft. (7761 Kozármisleny, Nárcisz u. 13.) 

Adatfeldolgozás feltételei: Adatfeldolgozó az adatkezelővel fennálló írásbeli szerződés és adott esetben írásbeli utasítás alapján végzi feladatát.

 

 1. Adatkezelés szerződéskötéskor

Ha regisztrál webhelyünkön és/vagy köt velünk egy további szerződést, a szerződés megkötéséhez, a teljesítéshez vagy a szerződés megszüntetéséhez szükséges adatokat dolgozzuk fel. Ide a következők tartoznak:

    • Vezetéknév, utónév

    • Számlázási- és szállítási cím

    • E-mail-cím

    • Számlázási- és fizetési adatok

    • Telefonszám

 

Ennek jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontja azaz Ön a köztünk létrejövő adott szerződéses viszony alapján (pl. ügyfél-/felhasználói fiókjának vezetése, adásvételi szerződésének intézése, termékek kiszállítása) bocsátja rendelkezésükre az adatokat Emellett webhelyünkön keresztül történt vásárlás esetében a jogszabályi előírások szerint (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja) kötelesek vagyunk e-mail címének kezelése érdekében elektronikus megrendelést visszaigazoló üzenetet küldeni.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatok törlésének határideje: az utolsó bejelentkezéstől számított tíz év, míg a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulások esetében a hozzájárulás visszavonásáig. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

Amennyiben adatait nem reklámozási célokra használjuk, a szerződés lebonyolításához gyűjtött adatokat a szerződés futamidejére, valamint a törvényes ill. a lehetséges szerződéses jótállási- és garanciajogok lejártáig tároljuk el. Ezen határidő lejártával a kereskedelmi- és adótörvény szerinti, a szerződéses viszonyból adódó szükséges információkat törvényben lefektetett időtartamig őrizzük meg. Az adatok ismételt kezelése ezen idő alatt csak egy esetleges adóhatósági ellenőrzés esetén történik meg.

A vásárlási szerződések webhelyünkön történő lebonyolításához az Ön fizetési adatait átadjuk a fizetés(eke)t lebonyolító, általunk megbízott fizetési szolgáltatónak.

 

 1. A személyes adatokhoz kapcsolódó jogok 

  1. Áttekintés

Az Ön által nekünk megadott hozzájárulás visszavonásának joga mellett a következő további jogok állnak rendelkezésére, ha a vonatkozó jogi előírások érvényesek:

 • az általunk tárolt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás joga (az általános adatvédelmi rendelet 15. cikke), különös tekintettel az adatkezelési célokra, a személyes adatok kategóriáira, azon címzettek vagy címzettek kategóriáira, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a tervezett tárolási időtartamra, ha az adatokat nem az érintettektől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információra,

 • a pontatlan vagy helytelen adatok helyesbítésének joga (általános adatvédelmi rendelet 16. cikke),

 • a nálunk tárolt adatai törlésének joga (általános adatvédelmi rendelet 17. cikke), amennyiben nem kell betartanunk törvényes vagy szerződéses megőrzési időszakokat vagy egyéb, a további tárolásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket,

 • az adatkezelés korlátozására vonatkozó jog (általános adatvédelmi rendelet 18. cikke), amennyiben Ön vitatja az adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, Önnek azonban szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke szerint tiltakozott az adatkezelés ellen,

 • az általános adatvédelmi rendelet 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog, az a jog tehát, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa

 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. Ilyen ügyekben rendszerint szokásos tartózkodási helyének vagy munkahelyének vagy cégünk székhelyének felügyeleti hatóságához fordulhat.

Az előzőekben említett, velünk szemben meglévő jogait a hello@mischlercakes.hu e-mail címre megküldött elektronikus levél formájában érvényesítheti.

 

  1. Tiltakozási jog

Az általános adatvédelmi rendelet 21. cikke 1. bekezdésének ének feltételei szerint az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az adatkezelés ellen.

A fennálló általános tiltakozási jog vonatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett valamennyi, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja szerinti adatkezelési célra. Ellentétben a reklámcélú adatkezeléssel szemben támasztott különleges tiltakozásra való joggal, az általános adatvédelmi rendelet szerint ilyen általános tiltakozási jog érvényesítésére csak akkor vagyunk kötelesek, ha kiemelt fontosságú okokat ad meg nekünk (például az élet vagy az egészség esetleges veszélyeztetése).

5.3 Visszavonási jog

Amennyiben az Ön hozzájárulása alapján végzünk adatkezelést, Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. Reklámcélú adatkezelés

   1. Hírlevél

Webhelyeinken/alkalmazásainkon fel tud iratkozni hírleveleinkre. A double opt-in (DOI) megerősítést használjuk annak megelőzésére, hogy az e-mail cím megadásakor hiba történjen. Ebben a módszerben egy megerősítő hivatkozást küldünk Önnek a megadott e-mail címre, azt követően, hogy Ön a feliratkozási mezőben megadta e-mail címét és hozzájárulását ahhoz, hogy elküldjük Önnek hírlevelünket. Erre a hivatkozásra kell kattintania ahhoz, hogy e-mail címe felkerüljön hírlevelünk terjesztési listájára. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja.

Beleegyezését a jövőre vonatkozó érvénnyel bármikor visszavonhatja az hello@mischlercakes.hu e-mail címre küldött levéllel vagy a hírlevelek alján található leiratkozási lehetőséggel.

 

   1. Termékajánlás e-mailben

Online webshopunk meglévő ügyfeleként rendszeresen kap tőlünk termékekre vonatkozó ajánlásokat e-mailben. Ezeket akkor is küldjük Önnek, ha nem iratkozott fel egyik hírlevelünkre sem. Ehhez a vásárlása során Ön által megadott e-mail címet használjuk, olyan termékeink és szolgáltatásaink reklámozásához, amelyek azokhoz hasonlóak, amelyeket egy nálunk korábban lebonyolított megrendelése alapján szerzett be. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

Termékekre vonatkozó ajánlásainkat jövőbeli hatállyal bármikor letilthatja az hello@mischlercakes.hu  címre küldött értesítéssel vagy a termékajánlást tartalmazó e-mail végén erre szolgáló lehetőséggel.

 

6.1.3. Nyereményjátékok

Ha Ön a Mischler Cakes Kézműves Cukrászműhely (MM-CATERING Kft.) által szervezett nyereményjátékok egyikén regisztrálja magát, a regisztráláskor megadott adatait a részvételi szerződés végrehajtásához, elsősorban a nyereményekkel kapcsolatos értesítésekhez, adott esetben pedig ajánlataink reklámozásához felhasználjuk. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatás a nyereményjátékok részvételi feltételeiben találhatók. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és f) pontja.

 

  1. Ügyfélfiók / felhasználói fiók

 

A lehető legnagyobb kényelem biztosítása érdekében lehetőséget biztosítunk Önnek arra, hogy személyes adatait állandóan egy jelszóval védett ügyfél- vagy felhasználófiókban tárolja.

 

Az ügyfélfiók létrehozása önkéntes. Az ügyfélfiók létrehozásához szükséges adatai feldolgozásának alapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja. Az ügyfélfiók létrehozása után nincs szükség újabb adatbevitelre. Ügyfélfiókjában bármikor megtekintheti és módosíthatja elmentett adatait.

 

Csak akkor kell ügyfélfiókot nyitnia, ha rendelést szeretne feladni webhelyünkön/alkalmazásunkon keresztül, mert a szerződés lebonyolításához ez elengedhetetlenül szükséges.

Az ügyfélfiók létrehozásához a megrendelés során kért adatokon kívül meg kell adnia egy saját maga által választott jelszót is. Ügyfélfiókjába ezzel a jelszóval és e-mail címével tud belépni. Személyes adatait kezelje mindig nagyon óvatosan, és vigyázzon, nehogy illetéktelenek kezébe kerüljenek. Ne feledje, hogy webhelyünk elhagyása után továbbra is bejelentkezve marad, kivéve, ha aktívan kilép.

Ügyfélfiókját bármikor törölheti. Az ügyfélfiók megtekinthető adatai azonban ilyenkor sem lesznek törölve, ha Ön rendelt már nálunk árut. Adatait a rendszer a ránk vonatkozó kereskedelmi és adójogban meghatározott megőrzési idő leteltével automatikusan törli. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének C) és f) pontja.

 

  1. Online megjelenés és webhelyoptimálás

6.3.1 Sütik – Általános információk

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox…stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik, így például előfordulhat, hogy nem tudja maradéktalanul használni webhelyünk összes funkcióját.

Böngészőjének megfelelő beállításával természetesen bármikor biztosíthatja, hogy ne kerüljenek sütik a végberendezésére. A legtöbb webböngésző menüsorában megtalálható súgó funkció ismerteti, hogy hogyan érhető el, hogy webböngészője ne fogadjon el új sütiket, hogyan utasíthatja a böngészőt erre, ha új süti érkezik, illetve hogyan lehet törölni és a továbbiakban blokkolni a már meglévő sütiket.

Ha az ilyen sütik és/vagy a bennük található információk személyes adatokat tartalmaznak, az adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Az említett jogszabály alapján tehát jogosultnak tekinthető a webhelyünk optimalizálásához fűződő érdekünk.

 

   1. Google Analytics

A www.mischlercakes.hu weblap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. webelemző szolgáltatása.
név: Google Inc.
székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California CA 94043, USA
adatkezelési szabályzat: www.google.de/policies/privacy/

A Google Analítics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó/látogató számítógépére mentenek, így elősegítik a látógató által látogatott weblap használatának elemzését.

A felhasználó/látogató által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szervezére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szervezére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A www.mischlercakes.hu weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó/látogató a weblapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a weblap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem veti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a www.mischlercakes.hu weboldal nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. A felhasználó megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatit, beleértve az IP-címet is, ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

Webhelyeink igényeknek megfelelő kialakítása és folyamatos tökéletesítése érdekében az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján alkalmazzuk a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, „Google“)) webes elemzőprogramja. A Google Analytics a webhelyek felhasználók általi használatának elemzésére használja a felhasználó számítógépére kerülő szövegfájlokat, az ún. sütiket. Ebben az összefüggésben készít a rendszer álneves felhasználói profilokat és használ sütiket. A sütik felhasználásával az alábbi információk nyerhetők a felhasználóknak a webhely használatával kapcsolatos szokásairól:

 

 • böngésző típusa, verziója,

 • a használt operációs rendszer,

 • referer- (hivatkozó) URL (előzőleg felkeresett oldal),

 • a hozzáférő számítógép számítógépneve (IP-cím),

 • a kiszolgálókérés időpontja,

 

A webhely üzemeltetőjének megbízására a Google ezeket az információkat a webhely Ön által való használatának elemzésére, a webhelytevékenységekre vonatkozó jelentések készítésére, valamint a webhely és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásoknak a webhely üzemeltetője számára való létrehozására használja. A Google Analytics szolgáltatás keretében az ön böngészőjéből származó IP-címet a Google nem egyesíti más adataival. A sütik mentését böngészőjének megfelelő beállításaival bármikor megakadályozhatja, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy nem tudja maradéktalanul használni a webhely összes funkcióját. Ezen túlmenően az alábbi hivatkozáson keresztül elérhető böngésző beépülő modul letöltésével és telepítésével megakadályozhatja a süti által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó adatok rögzítését és továbbítását a Google felé, valamint ezen adatok (beleértve az Ön IP-címét) Google általi feldolgozását is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

 

A beépülő modul használata helyett – különösen mobil végberendezések böngészőjében – az alábbi hivatkozásra kattintva is megakadályozhatja, hogy a Google Analytics rögzítse a szóban forgó információkat. Ez a módszer egy olyan kizáró (opt-out) süti elhelyezésére épül, amely a jövőben megakadályozza adatainak rögzítését ezen webhely felkeresésekor. A berendezésére mentett süti csak ebben a böngészőben és csak webhelyünkre érvényes. Ha törli a sütiket ebben a böngészőben, újra el kell helyeznie a kizáró sütit. A Google Analytics szolgáltatással kapcsolatban az alábbi Google webhelyen talál további tájékoztatást: https://support.google.com

 

   1. Google Adwords

Webhelyünk használja a Google Adwords szolgáltatást is. A Google AdWords a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, “Google”) online hirdetőprogramja.

A Google AdWords szolgáltatáson belül a remarketing funkciót alkalmazzuk. A remarketing funkció révén lehetőségünk van arra, hogy webhelyünk felhasználói számára a Google Display hálózat más webhelyein (magán a Google hálózaton, az ún. „Google-hirdetésekben” vagy egyéb webhelyeken) az érdeklődésükre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg. Ennek érdekében elemezzük webhelyünk felhasználóinak műveleteit, azt például, hogy mely ajánlatok iránt érdeklődtek, és így a mi webhelyünk elhagyása után más webhelyeken is célirányos hirdetéseket tudunk megjeleníteni. A Google ehhez egy számot ment el azoknak a felhasználóknak a böngészőjében, akik a Google Display hálózatban felkeresnek meghatározott Google- szolgáltatásokat vagy webhelyeket. Ez a „sütinek” hívott szám regisztrálja a felhasználók látogatásait. Ez a szám egy bizonyos számítógép egyik böngészőjének, és nem egy adott személy egyértelmű azonosítására szolgál, mivel a program személyes adatokat nem ment el. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja.

A sütik használata a Google rendszerében kapcsolható ki: kattintson az alábbi hivatkozásra, majd töltse le és telepítse az így elérhető beépülő modult. www.google.com/settings/ads/plugin .

A Google remarketing funkcióval és a Google adatvédelmi nyilatkozatával kapcsolatban további tudnivalók az alábbi címen találhatók: www.google.com/privacy/ads/ .

 

  1. Targeting

Az általunk is használható és az alábbiakban ismertetett targeting (célzás) módszer alkalmazásának alapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. A targeting intézkedéseit azért alkalmazzuk, hogy a végberendezésén csak az Önt bizonyosan vagy vélhetően érdeklő hirdetés jelenjen meg, és ne terheljék Önt az Ön számára érdektelen hirdetések.

 

   1. Onsite targeting

Webhelyünkön a sütik segítségével rögzítjük és értékeljük a hirdetések megjelenítésének optimalizálásához szükséges információkat. Ezek az információk egyebek között arra vonatkoznak, hogy Ön webhelyeink és alkalmazásaink melyik oldalait kereste fel. A rögzítés és kiértékelés kizárólag álnevekkel történik, így nem teszi lehetővé az Ön személyének azonosítását. Különösen fontos, hogy ezeket az információkat a módszer nem egyesíti az Ön más személyes adataival. Ezen információk segítségével tudunk webhelyünkön olyan ajánlatokat megjelentetni Önnek, amelyekről az Ön eddigi webhelyhasználati szokásai alapján azt gondolhatjuk, hogy érdekelni fogják Önt.

 

   1. Retargeting

A retargeting segítségével érdekesebb online ajánlatokat tudunk készíteni kifejezetten az Ön személyére szabva 

A módszer egy olyan sütit használ, amellyel álnéven említett felhasználók érdeklődésére vonatkozó adatok hozhatók létre. Ezeknek az információknak a segítségével partnereink webhelyein az Ön érdeklődésének megfelelő hirdetéseket tudunk megjeleníteni ajánlatainkról. A módszer nem tárol közvetlenül személyes adatokat, és a használati profilokat nem egyesíti az Ön személyes adataival.

A személyre szabott hirdetésekhez használt adatgyűjtéshez hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hello@mischlercakes.hu e-mail címre küldött üzenetével.

  1. Kapcsolatfelvétel

Több lehetősége is van arra, hogy kapcsolatba lépjen velünk: E-mailben, telefonon, postai levélben, esetleg a honlapunkon megadott közvetlen kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével. A kapcsolatfelvétel során önkéntesen rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait kizárólag arra használjuk, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel és feldolgozzuk megkeresését. Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a), b),

c) és f) pontja.

 

6.4 Fizetések

Fizetési adatait a fizetések lebonyolításához használjuk, olyankor például, amikor terméket vagy szolgáltatást vásárol vagy használ a www.mischlercakes.hu webhelyen. A fizetési módtól függően a fizetési információkat harmadik félhez továbbítjuk (bankkártyás fizetés esetében pl. a bankkártya- szolgáltatóhoz).

Ennek az adatkezelésnek a jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a), b) és f) pontja.

 

6.4.1 Paypal

A PayPal fizetés esetén a fizetés lebonyolításához szükséges adatait a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban „PayPal”) vállalathoz továbbítjuk. A PayPal fenntartja magának a jogot arra, hogy a PayPal rendszeren keresztüli bankkártyás fizetés, a PayPal rendszeren keresztüli közvetlen folyószámla-terhelés, valamint – ha felajánlották – a „vásárlás számlára” fizetési módok esetében fizetőképesség-vizsgálatot végezzen. A vizsgálat eredményeként kapott fizetésmulasztási valószínűség értékét a PayPal annak eldöntésére használja, hogy engedélyezi-e az adott fizetési mód használatát. A fizetőképességi információ valószínűségi értékeket tartalmazhat (pontszámértékek). Ha a fizetésképességre vonatkozó információ pontszámértékeket tartalmaz, ezek alapja egy tudományosan elismert matematikai-statisztikai eljárás. A pontszámérték számításához a módszer címadatokat is használ. További adatvédelmi tájékoztatást, például a használt hiteltudósító (hitelminősítő) irodákról, a PayPal adatvédelmi nyilatkozatában talál: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

6.4.2 Bankkártyás fizetés: Wirecard Payment Gateway (https://www.wirecard.hu/info/biztonsagos-online-fizetes/)

 

6.4.3 Előre utalás

Előre utalás esetén a Vevő bankszámlaszámán túl a regisztrációkor megadott név és számlázási adatok kerülnek kezelésre. 

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a MM-CATERING Kft. költségtérítést állapít meg.

 

A MM-CATERING Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A MM-CATERING Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)    a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b)    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c)    a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A MM-CATERING Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az MM-CATERING Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az MM-CATERING Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1)391-1400

Fax: 0613911410

URL: https://naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatkezelőtől kérhet tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az MM-CATERING Kft a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

bottom of page